50 éves a NATO !

Egy ember hiányzik a táncból...

Napjainkban zajlanak a NATO fennállásának 50. évfordulójával kapcsolatos ünnepségek Washingtonban. Lengyelország delegációjában van egy ezredes, Ryszard Kuklinskinak hívják. Magyarország delegációjában nincs ilyen ember. Volna, csak a magyar törvények nem lengyel törvények. Esetünkben eltérően bánnak egyazon katona-jogi kategóriába eső személyekkel...

***

Az 1985. év végén a "Magyar Népköztársaság" Budapesti Katonai Bírósága 00020/1985. számon kémkedés vádjával életfogytiglani fegyházra ítélt egy katonaembert. Öt évvel később ezt az ítéletet a Magyar Köztársaság elnöke 10-30/13/1990. számú határozatával kegyelemből 15 évi szabadságvesztésre változtatta, egyben ennek hátralevő részének végrehajtását öt évi próbaidőre felfüggesztette. Eme próbaidő 1995. szeptember 4-én lejárt.

Sok minden történt azóta, hogy szinte változtatás nélkül hagyták a Kádár-rendszer által emberünkre kimért büntetést. Akinek így bilincseiből történt szabadulása ellenére lehetetlen volt a társadalomba való beilleszkedés. Pedig demokrácia volt. Mindenki másnak... Vele csupán a kommunisták törődtek "kellőképpen"; olyan kegyelmi kérvényt írattak alá Göncz Árpáddal, amely nem adta meg a teljes kegyelmet, a kárpótlást. De miért kellett ennek a katonának kegyelemért fordulni a Magyar Köztársasághoz?! Hiszen ő nem az ellen harcolt, hanem annak létrejötéért. Mégis megalázták... Kegyelmet kérettek vele. Máskülönben nem engedték volna ki a fegyházból.

Mi volt katonánk "bűne"? A Magyar Hadászati Katonai Hírszerző Szolgálat főtisztjeként nem volt képes tovább elviselni, és hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar katonai hírszerzés, a magyar nép pénzén hírszerzést folytasson a Szovjetunió részére, segítve egy esetleges harmadik világháború előkészítését, kirobbantását, és ezzel mintegy elősegítve Magyarország oroszok által történő további megszállását.

Szóval ez a katonaember 1978 telén határozta el, hogy az európai békét, így hazája létét is veszélyeztető, Németországban működő, Clyde Lee Conrad őrmester által vezetett kémbandáról tájékoztatást ad az USA kormányának. A megfelelő pillanat Londonban jött el, ahol alezredesünk katonai és légügyi attasé-helyettes beosztásban teljesített szolgálatot. 1984-ben jelentette a Központi Hírszerző Hivatalnak (CIA), hogy a Conrad-kémbanda tevékenysége folytán a magyarok közreműködésével a szovjetek kezébe kerültek a NATO féltettebb titkai, a hadműveleti tervek, az európai potenciális hadszíntér atomtitkai és sok más hadászati jelentőséggel bíró, szigorúan titkos anyag. A vörös birodalom, kifogyva a kommunizmus építésének utolsó tartalékaiból is, napról-napra mind intenzívebben készült egy következő világháború kirobbantására, mert csak így látta megvalósíthatónak a szovjet rendszer további fenntartását.

Belovai István alezredes - mert róla van szó - a fentiekről adott tájékoztatást az amerikaiak részére, jelezve, hogy a "hajón lék" van. Cselekedetével lehetséges, megakadályozott egy európai méretű, szovjetek által tervezett háborút, egyúttal talán azt is megelőzte, hogy a magyar hadsereget, a Varsói Szerződés keretében idegen földön, idegen célokért bevessék. Ahogy a II. világháborúban az akkori Második Magyar Hadsereget a Don-kanyarban. Tevékenysége során csupán a kommunista katonai eskű ellen vétett, ki-ki döntse el, mennyire tekinthető ma ez véteknek?

Ezt a kommunisták által kimért büntetést a rendszerváltozás első kormánya nem vette le Belovairól. Elfeledkeztek róla. A hozzá hasonló bátrak, a hazáért már évek óta tevők, a szovjet megszállás megszüntetéséért dolgozó emberek, akiket később úgy ismert meg a honi és a nemzetközi közvélemény, hogy a "NATO-országok részére hírszerző tevékenységet folytató személyek", róluk a létrejött magyar demokrácia első, Antall-kormánya elfelejtkezett.
Az egyik, ma is hatalmon levő politikus kijelentette: "…akkor követtünk el hibát, amikor az első demokratikus kormány hivatalba lépésekor nem engedtük szabadon Belovait és társait." Majd így folytatta: "Úgy kellett volna vállon kihozni őt a fegyházból, mint annak idején a tömeg tette Táncsics Mihállyal az 1848-as forradalom idején…, nem így tettünk, nagy hibát követtünk el."

Ám az elvtársak nem követtek el hibát. Uralkodásuk utolsó évében Grósz Károly pártvezér és Németh Miklós miniszterelnök idején olyan törvényeket hoztak, amelyek minden módon kizárták a kémkedésért elítélt személyeket mindenféle kedvezményből, a rehabilitálásból különösen. Holott nagyon jól tudhatták azt, ezek az emberek nem a haza ellen mentek, hanem a kommunizmus és a szovjet megszállás ellen. Ezért gyűlöltek őket. A Horn-kormány időszakának harmadik évében, '97- ben Belovai István levelet írt a szocialista kormányfőnek és VASTAGH PÁL igazságügyi miniszternek, kérve a rehabilitációt. Természetesen nem teljesítették, ugyanúgy viselkedtek mint korábbi hatalmuk idején. Kérdés: melyik elvet gondolták komolyan? (A rehabilitáció megtagadása egyben válasz is...)

Újabb kormány - újabb remény! Belovai levélben, kérelemmel fordult Orbán Viktor kormányfőhöz és Dávid Ibolya igazságügyminiszter- asszonyhoz. Újra kérte, hogy rehabilitálják őt. Levelére az Igazságügyi Minisztériumtól kapott választ. Olyat, amilyet írásban még a kommunistáktól sem kapott. Az egyik helyettes államtitkár, a Kádár-rendszer által hozott törvényekre hivatkozva elutasította Belovai kérelmét. 1998 végén ismét levelet írt fent említett személyiségeknek és kifejezte abbéli óhaját: ügyét és kérelmét ne a kommunisták által hozott törvények alapján ítéljék meg, hanem a demokrácia erkölcse szerint. Választ azóta sem kapott.

Nemrég az USA-beli Independence városban Csehország, Lengyelország és Magyarország külügyminiszterei aláírták a NATO-ba való belépés okmányait, ezzel hazánk a NATO teljes jogú tagjává vált. Az aláírási ÜNNEPSÉGEN jelen volt Ryszard Kuklinski ezredes úr, Lengyelország első NATO-katonája. Kuklinski kilenc éven keresztül állt kapcsolatban a CIA-jel, majd lebukása előtt néhány órával lépett le 1979-ben és menekítette ot a CIA az USA-ba. Kuklinski is a hazáját mentette, ezért megbecsülik honfitársai, Belovai István alezredes urat, aki Magyarország első NATO-katonája, saját szülőhazája nem becsüli még annyira sem, hogy megadja számára a tisztességes rehabilitációt.

***

Washingtonban zajlanak a NATO fennállásának 50. évfordulójával kapcsolatos ünnepségek. Magyar részről jelen van miniszterelnökünk, a külügyminiszter és más vezetők. Belovai Isvánt nem hívták meg ezekre az ünnepségekre. Lengyelország hőse, Kuklinski ezredes ott is jelen van országa delegációjában, őt a lengyel demokrácia megbecsüli, mert életét kockáztatta hazájáért. Kollégája, Belovai alezredes hiányzik a táncból...

Az írás hátteréről további információk találhatók az internet alábbi címén: http://home.att.net/~belovai/magyar.html